Your delivery experts

Nizhny Novgorod

Office and terminal

Udmurtskaya St., 38
603000, Nizhny Novgorod

ph. +7 (800) 234 45 95 
+7 (831) 275 83 66
custserv@dpd.ru