Your delivery experts

Volgodonsk

Office and terminal 

Promyshlennaya St., 5 
347360, Volgodonsk 

ph. + 7 (800) 234 45 95 
custserv@dpd.ru